Skip to main content

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania produktu o nazwie „Abonament szkoleniowy”.

1. DEFINICJE

 • „Abonament szkoleniowy” oznacza usługę opisaną na stronie https://abonament.mustreadmedia.pl/, prowadzoną przez Usługodawcę, umożliwiającą Klientom i ich Pracownikom uczestniczenie w Wydarzeniach.
 • „Usługodawca” oznacza MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie (03-984 Warszawa) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40, adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl
 • „Klient” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędąca konsumentem, która wykupiła Abonament szkoleniowy dla swoich Pracowników.
 • „Pracownik” oznacza osobę fizyczną, mającą ukończone 18 lat, będącą pracownikiem Klienta.
 • „Wydarzenie” oznacza wydarzenie online, w formie szkolenia, webinaru lub konferencji na temat zmian w prawie wskazane na stronie https://konferencje.mustreadmedia.pl/.
 • „Koordynator” oznacza pracownika Klienta, oddelegowanego do kontaktów z Usługodawcą i ustalania osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach w ramach Abonamentu szkoleniowego.
 • „RODO” oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • „Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Abonamentu szkoleniowego.
 2. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych w ramach Abonamentu szkoleniowego jest wyrażenie zgody na związanie się niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Abonamentu szkoleniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa.

3. WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi w postaci:
  • organizacji Wydarzeń,
  • udostępnieniu transmisji na żywo z Wydarzeń.
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Pracownika usługi w postaci:
  • umożliwiania oglądania na żywo transmisji z Wydarzeń,
  • zadawania pytań na chacie prelegentom i trenerom prowadzącym Wydarzenia,
  • dostępu do materiałów konferencyjnych (prezentacji) z Wydarzeń.
 1. Zakres funkcjonalny usług może ulegać zmianom w związku z ciągłym rozwojem usług Abonamentu szkoleniowego. Takie zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Abonamentu szkoleniowego i Wydarzeń w celu innym niż określony w Regulaminie, w szczególności w celu promocji innych usług, firm lub stron internetowych lub w celu niezgodnym z prawem lub nieuzgodnionym z Usługodawcą.
 3. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części Wydarzeń w ramach Abonamentu szkoleniowego.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Abonamentu Szkoleniowego :
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • posiadanie dostępu do sieci Internet; oraz
  • posiadanie przeglądarki www umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. 2

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY Z KLIENTEM

 1. Rozpoczęcie przez Klienta lub jego Pracownika korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Abonamentu szkoleniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług z Klientem zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta płatności za Abonament szkoleniowy lub wcześniej, jeżeli tak postanowi Usługodawca.
 3. Umowa z Klientem zostaje zawarta na czas roku.
 4. Warunkiem świadczenia usługi jest wyznaczenie przez Klienta Koordynatora, którego obowiązkiem jest zbieranie listy uczestników (zawierającej imię, nazwisko i adres e-mail) poszczególnych wydarzeń objętych Abonamentem szkoleniowym i przekazywanie jej Usługodawcy na minimum 2 dni przed danym wydarzeniem. W przypadku niewyznaczenie takiej osoby Usługodawca naliczy dodatkową opłatę organizacyjną, o której mowa w pkt 5.2. Regulaminu

5. CENA USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta odpłatnie. Cena za Abonament szkoleniowy jest określona w cenniku, dostępnym pod adresem: https://abonament.mustreadmedia.pl/. Klient może również otrzymać  indywidualną ofertę cenową od Usługodawcy.
 2. W przypadku niewyznaczenia przez Klienta Koordynatora, Usługodawca naliczy dodatkową opłatę organizacyjną, w wysokości 20 zł netto od osoby objętej Abonamentem Szkoleniowym.
 3. Płatność może być dokonana bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w fakturze VAT wystawionej na rzecz Klienta.

6. REKLAMACJE

 1. Klient i Pracownik mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@mustreadmedia.pl
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta i Pracownika naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewykonania lub zaprzestania świadczenia im usług, z zastrzeżeniem szkody powstałej z winy umyślnej Usługodawcy.
 2. Klient i Pracownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • utratę przez Klienta lub Pracownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Klienta lub Pracownika.
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania, awaria platformy do transmisji na żywo i zaniechania osób trzecich itp.);
  • podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;
  • nieprzestrzeganie przez Klienta lub Pracownika postanowień Regulaminu.

8. DANE OSOBOWE

 1. Dla prawidłowej realizacji usługi niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich bezpieczeństwo.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO
  • w celu nawiązywania kontaktów z osobami reprezentującymi Klienta oraz ze zgłoszonymi do szkoleń Pracownikami, informowania ich o szczegółach organizacyjnych, terminach oraz przekazywania innych informacji, istotnych dla skorzystania z usługi – zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO
  • w celach wynikających z konieczności wykazania dowodów i faktów na wypadek pojawienia się ewentualnych roszczeń po którejkolwiek ze stron – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • w celach wynikających z obowiązków prawnych, ciążących na Usługodawcy – zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) RODO
  • w celu utrzymywania relacji posprzedażowych z Klientem (traktowanych jako marketing usług własnych: np. informowanie o nowościach w ofercie, o interesujących inicjatywach lub możliwościach jakie oferuje Usługodawca), co uważamy za uzasadniony interes Usługodawcy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO
  • w celu realizacji działań marketingowych, np. przesyłania newslettera, po uzyskaniu uprzedniej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO
 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych, aktualizowania i poprawiania oraz uzyskania kopii danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • w przypadku wyrażenia zgody, można ją w każdej chwili odwołać, kontaktując się z Usługodawcą: biuro@mustreadmedia.pl
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, nie przewiduje się świadczenia usług użytkownikom anonimowym
 2. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi, a następnie przez okres niezbędny do skutecznej ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dotyczy to również danych Pracowników Klienta, którzy zostali zgłoszeni, ale nie skorzystali z usługi szkoleniowej.
 3. Obowiązek zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO, względem Pracowników, których dane zostają przekazane do Usługodawcy na potrzeby związane z realizacją Usługi, spoczywa na Kliencie. Dotyczy to w szczególności obowiązku przekazania informacji o udostępnieniu danych osobowych na potrzeby realizacji szkoleń.
 4. Usługodawca nie zamierza stosować profilowania ani przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 5. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO, jest Usługodawca: MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie (03-984 Warszawa) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40, adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach platformy Clickmeeting, która jest operatorem udostępnianych szkoleń. Wszelkie obowiązki oraz zasady przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności Clickmeeting, znajdująca się pod poniższym odnośnikiem: https://clickmeeting.com/pl/legal?_gl=1*6tys2q*_ga*MTA4ODM2NTE5My4xNjcwMzE5NDI2*_ga_K7H94QHX99*MTY3MDMxOTQyNS4xLjEuMTY3MDMxOTQ0My40Mi4wLjA.&_ga=2.159716862.2138231117.1670319426-1088365193.1670319426

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie serwisu https://abonament.mustreadmedia.pl/. Nowa wersja Regulaminu będzie miała zastosowanie do usług, które zostały zamówione lub rozpoczęto z ich korzystanie po ogłoszeniu zmiany Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od niego (np. awaria platformy do transmisji).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu serwisu w wymiarze 24 godzin w ciągu miesiąca.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia usług przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.